Polityka prywatności

Polityka prywatności

Jak Genesis przetwarza dane osobowe

Genesis poważnie traktuje prywatność Państwa danych. Nasza Polityka prywatności poniżej wyjaśnia, w jaki sposób będziemy gromadzić i wykorzystywać informacje, które nam Państwo przekazują. Ta polityka może ulegać okresowym zmianom, a jej aktualna wersja będzie opublikowana na tej stronie. Słowo „my”, „nas” lub „nasz” odnosi się do Genesis, chyba że zaznaczono inaczej.

1. Administrator danych i kontakt z nami 

Administratorem danych osobowych gromadzonych i przetwarzanych w związku z korzystaniem z niniejszej strony internetowej jest:

Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH (Hyundai-Platz, 65428 Rüsselsheim am Main, Germany)

Wszelkie pytania, wątpliwości lub komentarze dotyczące niniejszej Polityki lub wnioski dotyczące danych osobowych należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres (support.eu@hyundai-autoever.com). Nasze dalsze dane kontaktowe są podane w znaku wydawcy.

Informacje, które Państwo podają, kontaktując się z nami, zostaną przetworzone w celu rozpatrzenia Państwa prośby i zostaną usunięte po jej zrealizowaniu. Alternatywnie ograniczymy przetwarzanie odpowiednich informacji zgodnie z ustawowymi wymogami dotyczącymi przechowywania, jeżeli takie rozwiązanie jest stosowne.

2. Informacyjne korzystanie z witryny internetowej 

Gdy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową w celach informacyjnych, tj. bez rejestracji w którejkolwiek z naszych usług i bez podawania nam danych osobowych w jakiejkolwiek innej formie, automatycznie gromadzimy Państwa dane dostępowe i pliki dziennika serwera (adres IP, data i godzina Państwa dostępu, odwiedzone strony w obrębie witryny, w tym powiadomienie, czy dostęp się powiódł, ilość przesłanych danych, adres URL strony odsyłającej poprzednio odwiedzanej witryny oraz typ i wersja używanej przeglądarki). Te dane osobowe są niezbędne w celu udostępniania naszej strony internetowej oraz zapewnienia stabilności i wydajności systemu oraz wdrożenia odpowiednich zabezpieczeń w zakresie bezpieczeństwa naszej strony internetowej i usług.

Dane osobowe zbierane automatycznie są niezbędne do udostępniania witryny internetowej (art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f rozporządzenia RODO (uzasadniony interes)) w odniesieniu do wykorzystywania przez nas informacji technicznych w celu udoskonalenia naszych systemów, ułatwienia korzystania ze stron internetowych lub zapewnienia bezpieczeństwa naszych stron internetowych. Opiera się to na naszym uzasadnionym interesie, ponieważ dane wykorzystywane do tych celów są przechowywane przez ograniczony czas i nie umożliwiają nam osobistej identyfikacji użytkownika.

Zebrane dane osobowe są automatycznie usuwane po zrealizowaniu wyżej wymienionych celów. 

3. Kategorie odbiorców i transgraniczne transfery danych

Wszelki dostęp do Państwa danych osobowych jest ograniczony do tych osób, które muszą je znać, aby wypełniać swoje obowiązki służbowe.

Możemy przekazać Państwa dane osobowe w odpowiednich celach niżej wymienionym odbiorcom i kategoriom odbiorców.

• Prywatne osoby trzecie – stowarzyszone lub niestowarzyszone podmioty prywatne inne niż my.

• Podmioty przetwarzające dane – niektóre strony trzecie, powiązane lub niepowiązane, mogą otrzymywać Państwa dane osobowe w celu przetwarzania takich danych w naszym imieniu zgodnie z odpowiednimi instrukcjami, jeżeli jest to konieczne do odpowiednich celów przetwarzania. Podmioty przetwarzające dane będą podlegać wynikającemu z umowy obowiązkowi wdrożenia odpowiednich technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych i przetwarzania danych osobowych wyłącznie zgodnie z instrukcjami.

• Organy rządowe, sądy, doradcy zewnętrzni i podobne osoby trzecie będące organami publicznymi, zgodnie z wymogami lub w trybie dozwolonym przez obowiązujące prawo.

W ramach naszych działań związanych z udostępnianiem informacji określonych powyżej Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do innych krajów (w tym krajów spoza EOG), w których mogą obowiązywać inne standardy ochrony danych niż w Państwa kraju zamieszkania. Nasze serwery znajdują się w Niemczech. 

Należy pamiętać, że dane przetwarzane w obcym kraju mogą podlegać przepisom zagranicznym i mogą być dostępne dla obcych rządów, sądów, organów ścigania i organów regulacyjnych. Dołożymy jednak starań, aby podjąć rozsądne środki w celu utrzymania odpowiedniego poziomu ochrony danych również podczas przetwarzania Państwa danych osobowych w takich krajach.

4. Państwa prawa

Zgodnie z obowiązującym Państwa ustawodawstwem mogą być Państwo uprawnieni do wykonywania niektórych lub wszystkich z poniższych praw:

• żądania (i) informacji, czy dane osobowe są przechowywane oraz (ii) dostępu do przechowywanych danych osobowych, w tym celów przetwarzania, kategorii danych osobowych, których dotyczy, oraz odbiorców danych, a także potencjalnych okresów przechowywania;

• zażądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia swoich danych osobowych, np. dlatego, że (i) są niekompletne lub niedokładne, (ii) nie są już potrzebne do celów, dla których zostały zebrane, lub (iii) zgoda, na podstawie której nastąpiło przetwarzanie, została cofnięta;

• odmowy udzielenia i – bez wpływu na czynności przetwarzania danych, które miały miejsce przed takim cofnięciem – cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie;

• wniesienia sprzeciwu, z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, wobec przetwarzania Państwa danych osobowych. W takim przypadku prosimy o przekazanie nam informacji o Państwa szczególnej sytuacji. Po dokonaniu oceny przedstawionych przez Państwa faktów zaprzestaniemy przetwarzania Państwa danych osobowych lub przedstawimy Państwu nasze przekonujące prawnie uzasadnione podstawy do dalszego przetwarzania; i/lub

• podejmowania działań prawnych w związku z ewentualnym naruszeniem Państwa praw dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych, a także wnoszenia skarg do właściwych organów odpowiedzialnych za ochronę danych.

• żądania (i) otrzymania dotyczących Państwa danych osobowych, które na Państwo przekazali, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz (ii) przesłania tych danych innemu administratorowi bez przeszkód z naszej strony; jeżeli jest to technicznie wykonalne, przysługuje Państwu prawo do przekazania danych osobowych bezpośrednio od nas innemu administratorowi;

• Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim Państwa miejsca zamieszkania, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli uznasz, że przetwarzanie dotyczących Państwa danych osobowych narusza postanowienia rozporządzenia RODO.

Mogą Państwo (i) skorzystać z praw, o których mowa powyżej lub (ii) zadać jakiekolwiek pytania lub (iii) złożyć skargę dotyczącą przetwarzania przez nas danych, kontaktując się z nami pod adresem podanym w punkcie 1.

5. Zmiany w polityce prywatności

Niniejsza Polityka może wymagać okresowej aktualizacji – np. w związku z wdrożeniem nowych technologii lub wprowadzeniem nowych usług. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia niniejszej Polityki  w dowolnym momencie. Opublikujemy zmiany na naszej stronie internetowej i/lub stosownie Państwa poinformujemy.

6. Linki do innych stron

Nasze witryny internetowe mogą zawierać łącza do innych witryn spoza grupy. Ani Genesis, ani spółki należące do jej grupy nie ponoszą odpowiedzialności za prywatność i bezpieczeństwo tych stron. Niniejsza polityka prywatności dotyczy wyłącznie tej witryny internetowej.