Konfidencialitātes politika

Konfidencialitātes politika

Kā Genesis apstrādā personas datus

Genesis jūsu informācijas konfidencialitāti uztver nopietni. Mūsu konfidencialitātes politika tālāk izskaidro, kā mēs apkopojam un izmantojam mums iesniegto informāciju. Mēs laiku pa laikam varam mainīt šo politiku, un pašreizējā versija tiks publicēta šajā vietnē. Vārdi “mēs”, “mums” vai “mūsu” norāda uz Genesis, ja vien nav norādīts citādi.

1. Datu pārzinis un saziņa ar mums 

Datu pārzinis, kas atbild par jebkuru personas datu, kas apkopoti un apstrādāti saistībā ar tīmekļa vietnes lietošanu, ir:

Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH (Hyundai-Platz, 65428 Rüsselsheim am Main, Germany)

Lūdzu, sūtiet visus jautājumus, bažas vai komentārus par šo politiku vai pieprasījumus saistībā ar jūsu personas datiem e-pastā (support.eu@hyundai-autoever.com). Mūsu papildu kontaktinformācija ir norādīta informācijas izdevumā.

Informācija, kuru sniedzat, sazinoties ar mums, tiks apkopota, lai apstrādātu jūsu pieprasījumu, un tiks dzēsta, kad pieprasījums tiks izpildīts. Vai arī attiecīgā gadījumā mēs ierobežosim attiecīgās informācijas apstrādi saskaņā ar likumā noteiktajām saglabāšanas prasībām.

2. Tīmekļa vietnes izmantošana informatīvā nolūkā 

Kad informācijas nolūkā apmeklējat mūsu tīmekļa vietni, tas ir, bez reģistrēšanās jebkuram mūsu nodrošinātajam pakalpojumam, un nekādā citā veidā mums nesniedzat savu privāto informāciju, mēs automātiski apkopojam jūsu piekļuves datus un servera žurnālfailus (IP adresi, piekļuves datumu un laiku, kuras mūsu tīmekļa vietnes lapas apmeklējat, ietverot paziņojumus, ja piekļuve ir sekmīga, pārsūtīto datu apjomu, iepriekš apmeklētās tīmekļa vietnes novirzītāja URL un izmantotā pārlūka veidu un versiju). Šie personas dati ir nepieciešami, lai jums nodrošinātu mūsu tīmekļa vietni un sistēmas stabilitāti un efektivitāti, kā arī ieviestu pienācīgus aizsardzības pasākumus attiecībā uz mūsu tīmekļa vietnes un pakalpojumu drošību.

Automātiski apkopotie personas dati ir nepieciešami, lai nodrošinātu tīmekļa vietnes VDAR 6. panta 1. daļas f apakšpunktā (likumīgās intereses) norādīto attiecībā uz to, kā mēs izmantojam tehnisko informāciju, lai uzlabotu mūsu sistēmas, padarītu jūsu tīmekļa vietņu lietošanu ērtāku vai garantētu mūsu vietņu drošību. Tas ir balstīts uz mūsu likumīgajām interesēm, jo izmantotā informācija šim nolūkam tiek uzglabāta ierobežotu laika periodu un neļauj mums identificēt lietotāju.

Personas dati, kas apkopoti, pēc iepriekš norādītās izpildes tiek automātiski dzēsti. 

3. Adresātu kategorijas un datu pārsūtīšana pāri robežām

Personas datiem drīkst piekļūt tikai tie, kuriem tā ir nepieciešama darba pienākumu izpildei.

Mēs varam nodot jūsu personas datus attiecīgajiem mērķiem tālāk norādītajiem adresātiem un adresātu kategorijām.

• Privātā trešā puse — saistītas vai nesaistītas privātas struktūras, kas neesam mēs.

• Datu apstrāde — dažas trešās puses neatkarīgi no tā, vai tās ir saistītas vai nesaistītas, var saņemt jūsu personas datus, lai apstrādātu šos datus mūsu vārdā saskaņā ar atbilstošiem norādījumiem, kas nepieciešami attiecīgajiem apstrādes mērķiem. Uz datu apstrādātājiem attiecas uz līgumsaistībām, lai īstenotu atbilstošus tehniskus un organizatoriskus drošības pasākumus, lai aizsargātu personas datus un apstrādātu personas datus tikai saskaņā ar norādījumiem.

• Valdības iestādes, tiesas, ārējie padomdevēji un līdzīgas trešās puses, kas ir valsts iestādes, kā to pieprasa vai atļauj spēkā esošie likumi.

Iepriekš izklāstīto mūsu informācijas apmaiņas darbību ietvaros jūsu personas dati var tikt pārsūtīti uz citām valstīm (tostarp valstīm ārpus EEZ), kurām var būt atšķirīgi datu aizsardzības standarti nekā jūsu dzīvesvietas valstij. Mūsu serveri atrodas Vācijā. 

Ņemiet vērā, ka uz ārvalstīs apstrādātiem datiem var attiekties ārvalstu likumi, un tie ir pieejami ārvalstu valdībām, tiesām, tiesībsargājošām iestādēm un regulatīvajām aģentūrām. Tomēr mēs centīsimies veikt saprātīgus pasākumus, lai uzturētu atbilstošu datu aizsardzības līmeni, pat ja apstrādājam jūsu personas datus šādās valstīs.

4. Jūsu tiesības

Saskaņā ar jums piemērojamajiem tiesību aktiem jums var būt tiesības izmantot dažas vai visas tālāk norādītās tiesības.

• Pieprasīt i) informāciju, vai jūsu personas dati tiek saglabāti, un ii) piekļūt saviem saglabātajiem personas datiem, tostarp apstrādes mērķiem, attiecīgo personas datu kategorijām un datu adresātiem, kā arī iespējamiem glabāšanas periodiem.

• Pieprasīt labot, noņemt vai ierobežot jūsu personas datus, piemēram, jo i) tie ir nepilnīgi vai neprecīzi, ii) tie vairs nav nepieciešami mērķiem, kādiem tie tika apkopoti, vai iii) apstrādes pamatā esošā piekrišana ir atsaukta.

• Atteikties sniegt un, neietekmējot datu apstrādes darbības, kas notikušas pirms šādas atsaukšanas, jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu jūsu personas datu apstrādei.

• Iebilst, izņemot pret pamatojumiem, kas saistīti ar konkrētu situāciju, ka personas dati tiks apstrādāti. Šajā gadījumā nodrošiniet mums informāciju par faktisko situāciju. Pēc jūsu iesniegto faktu izvērtēšanas mēs vai nu pārtrauksim jūsu personas datu apstrādi, vai arī sniegsim jums pārliecinošu likumīgu pamatojumu turpmākai apstrādei un/vai

• Veikt tiesiskas darbības saistībā ar iespējamiem jūsu tiesību pārkāpumiem attiecībā uz jūsu personas datu apstrādi, kā arī iesniegt sūdzības mums pirms kompetentajiem datu aizsardzības regulatoriem.

• Pieprasīt (i) strukturētā, parasti lietotā un mašīnlasāmā formātā saņemt jūsu iesniegtos personas datus, kas attiecas uz jums, un (ii) pārsūtīt šos datus citam uzraugam, neiesaistoties no mūsu puses; ja tas ir tehniski iespējams, jums ir tiesības uz to, ka personas dati tiek tieši nosūtīti no mums citam uzraugam.

• Iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei, neskarot citus administratīvos vai tiesiskās aizsardzības līdzekļus, ir tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei, jo īpaši dalībvalstī, kurā ir jūsu pastāvīgā dzīvesvieta, darba vieta vai iespējamā pārkāpuma vieta, ja uzskatāt, ka ar jums saistīto personas datu apstrāde pārkāpj VDAR prasības.

Varat (i) izmantot iepriekš minētās tiesības vai (ii) uzdot jebkādus jautājumus vai (iii) iesniegt sūdzības par mūsu datu apstrādi, sazinoties ar mums, izmantojot 1. sadaļā norādīto kontaktinformāciju.

5. Konfidencialitātes politikas izmaiņas

Šo politiku laiku pa laikam nepieciešams atjaunināt, piemēram, ieviešot jaunas tehnoloģijas vai jaunus pakalpojumus. Mēs paturam tiesības jebkurā laikā mainīt vai papildināt šo politiku. Izmaiņas mēs publicējam mūsu tīmekļa vietnē un/vai par to attiecīgi informējam.

6. Saites uz citām tīmekļa vietnēm

Mūsu tīmekļa vietne var saturēt vietnes ārpus grupas. Ne Genesis, ne tā grupas uzņēmumi nav atbildīgi par šo vietņu konfidencialitāti un drošību. Šī konfidencialitātes politika attiecas tikai uz šo tīmekļa vietni.