Typ : Navigation Updater
„Wystąpił błąd podczas kopiowania z komputera na wymienne urządzenie pamięci masowej”
Gdy pojawi się komunikat „Wystąpił błąd podczas kopiowania z komputera na wymienne urządzenie pamięci masowej” z jednym z poniższych kodów błędów, może to być spowodowane różnymi przyczynami związanymi z kartą SD/czytnikiem kart SD, USB, bezpieczeństwem komputera ustawienie lub innymi czynnikami. Dlatego należy się zapoznać się z poniższymi rozwiązaniami, aby rozwiązać problem.

▷ Kod błędu 201: ERR_COPY (nazwa pliku)  
▷ Kod błędu 202: ERR_FILE_SIZE (nazwa pliku)  
▷ Kod błędu 203: ERR_FILE_CRC (nazwa pliku)  
▷ Kod błędu 204: ERR_REMOVED_FLASH


 • Jak rozwiązać problem z kodem błędu
 1. Sprawdzić kartę SD/czytnik kart SD, połączenie USB
 2. Należy tymczasowo wyłączyć lub zamknąć zaporę/program zabezpieczający (patrz „Podczas pobierania/dekompresji wystąpił błąd")
  ▶ Należy przejść do punktu "Podczas pobierania/dekompresji wystąpił błąd.’    ☜ Kliknąć
 3. Jeżeli zdarzy się to podczas bezpośredniego pobierania na kartę SD lub USB, należy najpierw pobrać zaktualizowane dane, a następnie skopiować je ręcznie na wyjmowany nośnik pamięci masowej.
  1. Jak pobrać zaktualizowane dane na dysk twardy?
   1. Należy otworzyć Navigator Updater
   2. Wybrać pojazd/model i kliknąć „Potwierdź”
   3. Wybrać „Dysk twardy” w lokalizacji zapisu, a następnie kliknąć „Dalej”
   4. Kliknąć [Zmień], a następnie kliknąć [Pulpit] > [Wybierz folder] przed kliknięciem przycisku „Potwierdź”
   5. Pobieranie rozpoczyna się od utworzenia konta z nazwą pojazdu na pulpicie, który został wybrany w 4)   

  2. Jak ręcznie sformatować kartę SD/USB?
   1. Kliknąć dwukrotnie na pulpicie „Komputer (lub Mój komputer, Mój komputer)”
   2. Kliknąć prawy przycisk na uchwycie nad rozpoznanym dyskiem wymiennym > Kliknąć [Format] w menu
   3. Wybrać [FAT32] w Systemie plików i [32KB] dla rozmiaru jednostki alokacji > umieścić znak zaznaczenia wyboru w opcji [Szybkie formatowanie] przed dotknięciem [Rozpocznij]
    ▷ W niektórych typach pojazdów jako system plików należy wybrać [exFAT] zamiast [FAT32].
    Aby zapoznać się z odpowiednimi typami pojazdów, należy zajrzeć do poniższego punktu [Rozróżnienie między pojazdami dla formatów FAT32 i exFAT].
   4. Gdy pojawi się okno ostrzeżenia: [Potwierdź] > Komunikat o zakończeniu formatowania [Potwierdź] > Okno formatowania [Zamknij]

  3. Jak zainstalować dane na karcie SD/USB?
   1. Dwukrotnie kliknąć folder z nazwą pojazdu w nowym folderze na pulpicie skonfigurowanym w punkcie
   2. Wybrać wszystkie foldery/pliki w pojeździe o nazwie folder (Ctrl+A), a następnie skopiować (Ctrl+C lub skopiować je po kliknięciu prawym przyciskiem myszy)
   3. Wkleić (Ctrl+V lub wkleić po kliknięciu prawym przyciskiem myszy karty SD/USB całkowicie sformatowanej w punkcie
Jeżeli nie można ręcznie sformatować karty SD/USB w komputerze lub jeżeli nadal występuje ten sam problem podczas kopiowania karty SD/USB, należy wypróbować inne komputery lub czytniki kart SD.

Rozróżnienie pomiędzy pojazdami mające zastosowanie do formatów FAT32 i exFAT
Pakiet
Typ formatu Navigation Updater
Standard Gen4
FAT32
Standard Gen5
FAT32
Standard Gen5W
exFAT
Economy
FAT32
Premium Gen2
FAT32
Premium Gen5
exFAT